آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هورین اهل امین آرنن (جد کارگزاران حکمران گوندور)

هورین اهل امین آرنن (جد کارگزاران حکمران گوندور)

هورین اهل امین آرنن، نخستین کارگزار گوندور است که نامش در تواریخ ثبت شده است. با وجودیکه چندان اطلاعاتی از زمان زندگی او که در خدمت شاه میناردیل بود دردست نیست، ولی می دانیم که اعمال او تاثیری شگرف بر سرنوشت سرزمین میانه نهاد. او یکی از نجیب زادگان نژاد نومه نور بود و خاندان هورین را تاسیس نمود که جانشینان میناردیل طبق سنت تازه به وجود آمده کارگزاران خود را از این خاندان انتخاب می نمودند. در زمانی که گوندور آخرین شاه خود، ائارنور را از دست داد، خاندان کارگزاران به قدرتی دست یافته بود که بتواند در غیاب شاه امور گوندور را در دست بگیرد. اینکه هورین چه اقداماتی انجام داد که پس زمینه اعطاء چنین قدرتی به این خاندان شد در ارباب حلقه ها اشاره نشده است. پس از آنکه شاه میناردیل توسط دزدان دریایی اومبار کشته شد، و دوران حکومت دو ساله تلمنار هم با مرگ او فرزندانش بر اثر طاعون سیاه به سر آمد، هورین بود که در دوران تاریک تاریخ گوندور، اداره امور آنرا به دست گرفت و آنرا از خطر رهانید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...