آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شکارچی (خدمتگزار ملکور، موجودی در تاریک ترین خاطرات الفها)

شکارچی (خدمتگزار ملکور، موجودی در تاریک ترین خاطرات الفها)

شکارچی لقبی بود که الفها در دورترین خاطراتشان به موجودی سایه مانند داده بودند که در کوئیوینن، الفهای تازه بیدار شده را به دام انداخته و پلید می ساخت. چنین به نظر میرسد که الفهای اسیر شده به وسیله شکارچی، توسط ملکور تسخیر شده و تبدیل به نژاد اورکها شده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...