آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hunter (Creature of Morgoth)

آرشیو برچسب: Hunter (Creature of Morgoth)

شکارچی (خدمتگزار ملکور، موجودی در تاریک ترین خاطرات الفها)

شکارچی لقبی بود که الفها در دورترین خاطراتشان به موجودی سایه مانند داده بودند که در کوئیوینن، الفهای تازه بیدار شده را به دام انداخته و پلید می ساخت. چنین به نظر میرسد که الفهای اسیر شده به وسیله شکارچی، توسط ملکور تسخیر شده و تبدیل به نژاد اورکها شده اند.

ادامه مطلب »