خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هریوه (نامی در زبان کوئنیا برای زمستان)

هریوه (نامی در زبان کوئنیا برای زمستان)

بازه زمانی بین ۱ دسامبر و ۱۰ فوریه در تقویم های امروزی را در زبان کوئنیا، هریوه و در زبان سینداری، ریو می نامیدند.

درباره اله سار