خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خانه های مردگان (آرامگاههای رات دینن)

خانه های مردگان (آرامگاههای رات دینن)

خانه های مردگان نامی است برای آرامگاههای شاهان و کارگزاران گوندور که در رات دینن، خیابان خاموش میناس تی ریت واقع شده بودند.

درباره اله سار