خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خانه کارگزاران (آخرین جایگاه کارگزاران گوندور)

خانه کارگزاران (آخرین جایگاه کارگزاران گوندور)

محل: رات دینن، خیابان خاموش در میناس تی ریت
نژاد: انسانها
فرهنگ: گوندور

شاهان گوندور در آرامگاههایی اختصاصی در رات دنین به خواب ابدی فرورفته بودند، اما برای کارگزاران آرامگاهی دسته جمعی در این مکان تدارک دیده شده بود. در اینجا بود که تل هیزم برای سوزاندن دنه تور و فارامیر در ۱۵ مارس ۳۰۱۹ د.س برپا شد.

درباره اله سار