آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خانه میردین (نامی برای اره گیون)

خانه میردین (نامی برای اره گیون)

اره گیون، سرزمین جواهرسازان الف تحت رهبری کلبریمبور، پسر کوروفین و نوه فئانور را خانه میردین نیز می نامیدند. این سرزمین توسط نیروهای سارون در زمان حمله به اریادور نابود شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...