آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان ایسیلدور (اعقاب ایسیلدور، پسر ارشد الندیل)

خاندان ایسیلدور (اعقاب ایسیلدور، پسر ارشد الندیل)

هنگامی که ایسیلدور، پسر ارشد الندیل و سه پسرش در فاجعه میدانهای گلادن کشته شدند، نزدیک بود که این خاندان نابود شود، ولی جوانترین پسر ایسیلدور، والاندیل، در ریوندل جان به سلامت برد و از نسل او بود که شاهان قلمرو شمالی آرنور به وجود آمدند. سه هزار سال بعد، آخرین بازمانده این خاندان آراگورن دوم ملقب به اله سار، به پادشاهی رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...