خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان هادور (سومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

خاندان هادور (سومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

پرآوازه ترین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین، خاندان اعقاب و پیروان هادور لوریندول. هورین تالیون، تورین تورامبار، تور و هور همگی از این خاندان بودند.

درباره اله سار