آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان فئانور (خاندان بزرگترین پسر فینوه)

خاندان فئانور (خاندان بزرگترین پسر فینوه)

خشم والار از غرب تا اقصای شرق دامنگیر خاندان فئانور خواهد بود، و نیز دامنگیر جمله کسانی که از پی او می روند…

(از نفرین ماندوس، سیلماریلیون، فصل ۹، حدیث گریختن نولدور)

فرزندان فئانور و همسرش نردانل، و همه کسانی که از آنها پیروی می نمودند خاندانی بودند که توسط والار نفرین شده بودند. فئانور یکی از بزرگترین و بی شک بهترین نولدور در هنر و صنعت بود، ولی خشم سوزان او به خاطر از دست دادن سیلماریلهایش او را به کارهایی واداشت که نابودی او و مصائب بزرگی برای خاندانش در پی آورد. به عنوان پسر ارشد فینوه، مقام پادشاه برین نولدور باید به او و فرزندانش می رسید، ولی به علت اعمال نابخردانه او، این مقام به برادران ناتنیش، فینارفین در آمان و فینگولفین در سرزمین میانه رسید. به همین دلیل هم فرزندان فئانور را خلع شدگان می نامند. سرگذشت این خاندان، بسیار تاسفبار بود و اکثر آنها با مرگی زودهنگام روبه رو شدند. فئانور و شش تن از هفت پسر او پیش از پایان دوران اول جان خود را از دست داده بودند. پسر دوم او ماگلور تنها فرزند او بود که پس از جنگ خشم زنده ماند، اما او نیز ناامیدانه در جستجوی سیلماریلش سواحل سرزمین میانه را می گشت و از سرنوشتش خبری در دست نیست. آخرین نفر از این خاندان، نوه فئانور از فرزندش کوروفین، کلبریمبور بود که نقش بزرگی در ساخت حلقه های قدرت داشت و در دوران دوم زیر شکنجه های سارون جان خود را از دست داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...