خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان ائورل (خاندان شاهان روهان)

خاندان ائورل (خاندان شاهان روهان)

بدون احتساب خود ائورل جوان، هجده تن از پادشاهان روهان در کارهای تالکین ثبت شده اند که همه آنها از اعقاب و نوادگان ائورل جوان بودند و این خاندان را خاندان ائورل می نامند.

درباره اله سار