خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان بئور (نخستین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

خاندان بئور (نخستین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

قدیمیترین خاندان از سه خاندان اداین، اعقاب بئور پیر بودند که به خدمت فینرود فیلاگوند در آمد و پسرش باراهیر و نوه او یعنی برن ارخامیون هم به مانند او بر علیه مورگوت جنگیدند.

درباره اله سار