خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هولین (قلمرو از دست رفته اره گیون)

هولین (قلمرو از دست رفته اره گیون)

در اوایل دوران دوم، در غرب قلمرو دورفها در خزد-دوم، قلمرویی الفی به وجود آمد که آنرا در میان الفها، اره گیون و در میان انسانها، هولین مینامند. نام هولین از درختان راج که در اره گیون می روییدند اخذ گردیده است.

درباره اله سار