خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هولبیتلان (ریشه باستانی کلمه هابیت)

هولبیتلان (ریشه باستانی کلمه هابیت)

این کلمه از زبان باستانی مردمان شمال، اجداد روهیریم، است که معنای آن را سازندگان سوراخها ذکر کرده اند. این کلمه ریشه اسم هابیتها است.

درباره اله سار