خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هابیتهای شایر (ساکنان سرزمین هافلینگها)

هابیتهای شایر (ساکنان سرزمین هافلینگها)

هابیتهایی را که در سرزمین شایر، بین دره های سفید و رود برندی واین می زیستند هابیتهای شایر یا به طور کلی مردمان شایر می نامیدند.

درباره اله سار