خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیملاد (سرزمین مابین آروس و کلون)

هیملاد (سرزمین مابین آروس و کلون)

قلمرو هیملاد سرزمینی سردسیر بود که بین دو رودخانه آروس و کلون در شمال غرب بلریاند قرار داشت و تا زمان داگور براگولاخ توسط کله گورم و کوروفین، پسران فئانور اداره می شد.

درباره اله سار