خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه چشم (از نامهای آمون هن)

تپه چشم (از نامهای آمون هن)

تپه چشم نامی است برای آمون هن، تپه ای با دامنه های پرشیب که بر ساحل غربی نن هیتوئل واقع شده بود و بلندای آن مکانی برای دیده بانی ساخته شده بود.

درباره اله سار