آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه هیمرینگ (محل پایتخت فرمانروای مایدروس)

تپه هیمرینگ (محل پایتخت فرمانروای مایدروس)

در جنوب دشتهای پهناور لوتلان، از میان رشته کوههای شمالی بلریاند شکافی به یک سرزمین پست و کم ارتفاع وجود داشت. کوهستان با تعدادی تپه های به هم ریخته به پایان میرسید که یک تپه با قله ای صاف را در محاصره داشتند، تپه هیمرینگ. رودخانه گلیون کوچک از این مکان سردسیر سرچشمه می گرفت، یکی از دو رودخانه ای که با پیوستنشان به یکدیگر رود گلیون ایجاد می شد، که مرز بلریاند شرقی با سرزمینهای شرقی تر به شمار میرفت. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، مایدروس، بزرگترین پسر فئانور، این تپه را یافت و بزرگترین کاخ خود را بر فراز قله صاف آن بنا نمود. پس از آن بود که سرزمینهای اطراف تپه هیمرینگ که به وسیله مایدروس نگهبانی میشد، به تاختگاه مایدروس معروف شد. قلعه مایدروس بر فراز هیمرینگ از داگور براگولاخ که تعداد زیادی از الفها در آن کشته شدند نیز پابرجا بیرون آمد و نهایتا در جنگ خشم ویران شد. در پایان دوران سوم، تمام آنچه که از این قلعه باقی مانده بود، جزیره ای تنها در سواحل سرزمین میانه بود که به نام جزیره هیملینگ شناخته می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...