خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیلدورین (محل بیداری نژاد انسانها)

هیلدورین (محل بیداری نژاد انسانها)

“سرزمین پس آمدگان” در دوردست شرق سرزمین میانه، محلی بود که در آستانه شروع دوران اول، اجداد انسانها درآن بیدار شدند.

درباره اله سار