خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - گذرگاه مرتفع (گذرگاهی در شمال کوهستان مه آلود)

گذرگاه مرتفع (گذرگاهی در شمال کوهستان مه آلود)

گذرگاهی از میان کوههای مه آلود که بر ریوندل مشرف بود را گذرگاه مرتفع می نامند. در این گذرگاه بود که بیلبو بگینز و دورفهای همراهش در راه سفر به شرق و ماموریت تنها کوه، اسیر گابلینها شدند.

درباره اله سار