خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - حصار بزرگ (پرچین بلندی که در میان باکلند و جنگل قدیمی کشیده شده بود)

حصار بزرگ (پرچین بلندی که در میان باکلند و جنگل قدیمی کشیده شده بود)

باکلندی ها به پرچین بزرگی که در امتداد شمال به جنوب، در مرز بین باکلند و جنگل قدیمی برای محافظت از خود در برابر خطرات جنگل قدیمی کشیده بودند حصار بزرگ می گفتند.

درباره اله سار