خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - زبان الفی برین (زیبا ترین و با شکوه ترین زبان الفها)

زبان الفی برین (زیبا ترین و با شکوه ترین زبان الفها)

نام های دیگر: کوئنیا، والینوری.

منظور از زبان الفی برین، زبان کوئنیا، زبان الفهای برین ساکن والینور بود.

درباره اله سار