آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - علیا حضرت (سرکار علیه)

علیا حضرت (سرکار علیه)

یک لقب همراه با طعنه و تمسخر که اورکها به شیلاب داده بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...