خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هلکاراکسه (یخهای نوک تیز)

هلکاراکسه (یخهای نوک تیز)

سرزمینهای پوشیده از یخهای نوک تیز و خطرناک که زمانی آمان را به سرزمین میانه، از شمال جهان، پیوند می دادند. فینگولفین و مردمش در ابتدای دوران اول، سفر خود به سرزمین میانه را از میان این سرزمین ادامه دادند.

درباره اله سار