خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پرچین (مرز شرقی باکلند)

پرچین (مرز شرقی باکلند)

حصار بزرگ، پرچینی که هابیتهای باکلند در امتداد مرز شرقی سرزمینشان ساخته بودند تا آنها را از موجودات عجیبی که در جنگل قدیمی زندگی می کردند حفظ نماید.

درباره اله سار