شاهین ها

پرندگان سرعتی شکاری، کوچکتر از عقابها اما درست به همان اندازه تیزبین. با وجودیکه عقابها مشهورترین قاصدان مانوه بودند، گفته شده که شاهین هایی نیز در میان خدمتگزاران مانوه حضور داشته اند که بر فراز سرزمین میانه پرواز کرده و با خبرهایی برای مانوه به تانیکوئتیل باز می گشته اند. افراد دیگری نیز از شاهینها برای جمع آوری خبر استفاده میکرده اند. علاوه بر کربیان ها (کلاغهای بومی جنوب کوههای مه آلود) که در زمان جنگ حلقه برای سارومان جاسوسی میکرده اند، آراگورن از دیدن شاهین هایی صحبت میکند که بر بالای سر آنها مدام پرواز کرده و به زمین خیره میشده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...