خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

گورپشته واحدی که توسط مردم روهان در سواحل پوروس به یادبود فرماندهانشان، فولکرد و فاسترد، پسران دو قلوی فولکواین، پادشاه روهان بر پا شد

درباره اله سار