خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هود ان نیرنائت (تپه اشکها)

هود ان نیرنائت (تپه اشکها)

گورپشته ای اندوهبار که در میان گرد وغبار نفس گیر آنفاگلیت قرار داشته و هود ان ندنگین (تپه کشتگان) نیز نامیده میشده است. این تپه را اورکهای مورگوت پس از پیروزی چشم گیر و قاطع او در نبرد اشکهای بیشمار (نیرنائت آرنوئدیاد) با استفاده از اجساد و سلاحهای انسانها و الفهای کشته شده در این جنگ برپا ساختند. چنین روایت کرده اند که در تمام آنفاگلیت تنها جایی که گیاه سبز بر آن میرویید این تپه بوده است. با وجود اندوهبار بودن، این تپه کاملا رها شده نبود. مورگوت برای طعنه و سرزنش کردن هورین که در دست او اسیر بود گاهی به این تپه می آمد. هور، برادر هورین در زیر این تپه بود و همسر او ریان نیز وقتی در جستجوی شوهرش به آن تپه رسید از اندوه جان خود را از دست داد.

درباره اله سار