خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هود ان الت (گورپشته فین دویلاس)

هود ان الت (گورپشته فین دویلاس)

به معنای گورپشته بانوی الف، گورپشته متعلق به فین دویلاس اهل نارگوتروند که نزدیک گذرگاه تیگلین در مرزهای غربی جنگل برتیل بر پا شده بود.

درباره اله سار