خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارنن (مرز گوندور با هاراد نزدیک)

هارنن (مرز گوندور با هاراد نزدیک)

رودخانه ای در جنوب سرزمین میانه که نام آن به معنی آبهای جنوبی است. این رودخانه از کوههای جنوب موردور سرچشمه گرفته و به سمت غرب حرکت نموده و سرانجام به دریای بزرگ میریزد و از زمان باستان مرز بین گوندور و هاراد نزدیک به شمار میرفته است.

درباره اله سار