آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارلوند لیندون (لنگرگاهی در خلیج لون)

هارلوند لیندون (لنگرگاهی در خلیج لون)

یک لنگرگاه متعلق به الفها که در سواحل جنوب خلیج لون قرار داشت و نام آن نیز به معنی لنگرگاه جنوبی است. محل دقیق هارلوند مورد بحث و منازعه است. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها تالکین هارلوند را در جنوب لنگرگاه خاکستری معرفی میکند، ولی در نقشه ای که در انتهای کتاب قرار دارد میبینیم که هارلوند با فاصله کمی (نزدیک به ۱۵۰ مایل) در غرب میتلوند قرار دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...