خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارلیندون (قسمت های جنوبی لیندون)

هارلیندون (قسمت های جنوبی لیندون)

قسمت کوچکی از سرزمین الفهای لیندون که بر سواحل غربی سرزمین میانه واقع شده بود. هارلیندون آن قسمتی از این سرزمین بود که به خلیج لون می پیوست و لنگرگاه هارلوند در شمال آن قرار داشت.

درباره اله سار