آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

فرمانروای مردم هالت در برتیل که توسط اورکها کشته شد و پس از او پسرش براندیر رهبری این قوم را بر عهده گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...