خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

فرمانروای مردم هالت در برتیل که توسط اورکها کشته شد و پس از او پسرش براندیر رهبری این قوم را بر عهده گرفت.

درباره اله سار