خانه - آرشیو برچسب: Handir

آرشیو برچسب: Handir

هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

فرمانروای مردم هالت در برتیل که توسط اورکها کشته شد و پس از او پسرش براندیر رهبری این قوم را بر عهده گرفت.