خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تالارهای ماندوس (خانه مردگان)

تالارهای ماندوس (خانه مردگان)

محل زندگی ارباب قدرتمند سرنوشت در میان والار که نامو نام داشت اما معمولا بر اساس نام تالارهایش او را ماندوس می‌نامند. درباره ریشه این کلمه دو احتمال وجود دارد که کلماتی الفی یکی به معنای زندان و دیگری به معنای کاخ است. این تالارها در منتهی الیه غرب والینور و مشرف به دریای محیط قرار داشتند. گفته می‌شود که همزمان با گذر سالها، این تالارها نیز بزرگتر و بزرگتر می‌شوند و دیوارهای آن با پرده ها و قالیچه هایی که وایره، همسر نامو می‌بافد تزیین می‌گردد بافته‌هایی که وقایع کل تاریخ جهان را به تصویر میکشند. در این تالارها ارواح انسانها و الفها به انتظار سرنوشتهای متفاوتشان می‌مانند و به همین دلیل است که برای تالارهای ماندوس نام تالارهای انتظار را نیز برگزیده اند. پس از مدتی، الفها که تقریبا نامیرا به شمار می‌روند، دوباره بدن خود را به دست آورده و به میان خویشان خود در آمان بازمی‌گشتند، اما انسانها سرنوشتی متفاوت داشتند که حتی در میان اربابان والینور نیز تنها نامو و مانوه آنرا به واقع درک می‌کردند.

درباره اله سار