خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - برگ هافلینگها (نام دیگری برای علف چپق)

برگ هافلینگها (نام دیگری برای علف چپق)

استعمال تنباکو توسط هابیتها ابداع گردید و مقادیر معتنابهی برگ تنباکو در شایر تولید میشد. به خصوص در قسمتهای گرمتر در فاردینگ جنوبی.

درباره اله سار