آخرین مقالات فرهنگنامه

هالدیر از هالادین

عهد: احتمالا از ۴۳۵ د.ا – ۴۷۱ د.ا (تقریبا ۳۶ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: هالادین برتیل
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان
خاندان: خاندان هالت

از رهبران هالادین در برتیل؛ هالدیر سرپرستی خواهرزاده هایش هورین و هور را در دوران کودکیشان بر عهده گرفت و سرانجام در نبرد اشکهای بیشمار کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...