خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - مرغ نوروزی (نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی)

مرغ نوروزی (نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی)

نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی که در سواحل سرزمین میانه و نومه‌نور، به همین فراوانی امروز پیدا می‌شدند. گفته شده است که ناله‌های مرغان دریایی، اشتیاق به دریا را در دل الف‌ها بیدار می‌کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میریل (وارث راستین تار-پلان‌تیر)

دختر و جانشین شاه تار-پلان‌تیر که می‌بایست چهارمین ملکۀ فرمانروای نومه‌نور می‌شد. آر- فارازون او ...