خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلوین (پادشاه مردم دورین)

گلوین (پادشاه مردم دورین)

پسر تورین اولو پدر اوین. وی در اواخر دوران سوم پادشاه مردم دورین بود.

درباره اله سار