خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلنهیر (جویبار مرینگ)

گلنهیر (جویبار مرینگ)

جویبار کوچکی که از سرزمین های بالادست دامنه ی هالیفیرین سرچشمه می گرفت و از میان بیشه فیرین جاری می شد و پس از آن به سوی شمال و شرق و در طول دشت های روهان، جریان میافت. این رودخانه به انت واش می پیوست و پس از آن به شاخابه های بسیاری تقسیم میشد تا مصب های مردابی انت واش را تشکیل دهد. گلنهیر احتمالا بیشتر با نامی که روهیریم به آن داده بودند شناخته می شد: جویبار مرینگ. این جویبار مرزهای روهان و گوندور را مشخص می کرد و نام آن به معنی «جویبار مرزی» است که در حقیقت، بازتابی از این خصیصه جویبار است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...