خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گمویچ (یکی از روستا های شایر)

گمویچ (یکی از روستا های شایر)

یکی از روستا های شایر . جایی که اولین اعضای خانواده‌ی گمجی از آنجا آمدند.

درباره اله سار