خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گمیل زیراک (ارباب تکلار‍‍ِ آهنگر)

گمیل زیراک (ارباب تکلار‍‍ِ آهنگر)

یک آهنگر دورف. ارباب تلخار از نوگرود . کار های مشهور بسیاری انجام داد. گمیل زیراک خودش یک صنعتگر بزرگ بود. و خزانه های تینگول نمونه ای بارز از کارهای او بودند.

درباره اله سار