خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالادون (پدر کلبورن)

گالادون (پدر کلبورن)

الفی نجیب زاده از دوریات، فرزند المو و طبیعتا برادر زاده تینگول. چیز زیادی در مورد او ثبت نشده است، البته به استثنای اینکه او پدر کلبورن بود که بعد ها ارباب لورین شد.

درباره اله سار