خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - گدار آروس (دوراهی بر قسمت بالایی رود آروس)

گدار آروس (دوراهی بر قسمت بالایی رود آروس)

رود آروس سرچشمه‌هایی داشت که از تپه‌های دورتونیون به سمت جنوب روان بودند. جایی که این جویبارها به هم می‌پیوستند و رود آروس را ایجاد می‌کردند، جاده‌ی باستانی شرق به غرب نیز در بالای این رود و از گداری می‌گذشت. این محل به نام گدارهای آروس معروف است که الف‌ها به آن آروسیاخ می‌گفتند. این گدار مرزی بین دو سرزمین بود. در شرق آن هیملاد و دیگر  مناطقی که توسط پسران فئانور اداره می‌شد قرار گرفته بود و در سمت غربش، سرزمین خالی و خاموش دور دینن بود  که بالای آن سرزمین خطرناک نان دانگورتب قرار داشت.

به نظر می‌رسد که گدارهای آروس پیش از شروع دوران اول بوده‌اند، هنگامی که جاده‌های شمالی به دوریات برای مسافرت امن بود. بعد از آمدن آنگولیانت و بر پا شدن کمربند ملیان، سرزمین‌های غرب گدار تبدیل به سرزمین‌هایی خطرناک و پلید شدند و سال‌ها بعد تنها شجاع ترین یا ناامیدترین مسافران از این گدارها استفاده می‌کردند.

درباره اله سار