خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - نقاب‌های دورفی (نقاب‌های نبردِ نائوگریم)

نقاب‌های دورفی (نقاب‌های نبردِ نائوگریم)

جنگ‌افزارهایی که دورف‌ها بر کلاه‌خودهای خود، که از فلز سنگین ساخته می‌شد و به شکل سنتی، به اشکال ترسناک ساخته می‌شد تا دشمنان را بترساند. نقاب‌های مذکور، از نقاب‌هایی که دورف ها هنگام کار آهن‌گری می‌زدند تکامل یافت و در اصل برای محافظت از چشم‌ها برابر آتش و گرما ساخته شده بود. طراحی که در زمان جنگ هم به اندازه‌ی زمان صلح مفید بود. نقاب‌های دورفی را چنان ساخته بودند که مقابل آتش مقاومت کند و دورف‌ها را مقابل اژدها نیز حفظ کند: مثلاً، آزاگال و دورف‌های بله‌گوست همراهش تنها نیرویی بودند که توانستند طی نیرنائت آرنوئدیاد گلائرونگ را از میدان به در کنند.

معروف‌ترین نقاب‌های دورفی به کلاهخود هادور وصل بود. به کلاهخود اژدها که در اصل برای آزاگال طراحی شد ولی به میراث خاندان هادور از دور-لومین تبدیل شد.

درباره اله سار