خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - حکم والار (تبعید از نولدور)

حکم والار (تبعید از نولدور)

حکم هولناکی که والار، در حاشیه‌های شمالی آمان، بر پیروان فیانور نهادند و معمولاً آن را حکم ماندوس می‌خوانند. بر مبنای این حکم، نولدور از قلمروی قدسی اخراج گشتند و محکوم به زندگی در سختی و تأسف و خیانت در سرزمین میانه گشتند. قرن‌ها بعد، وقتی در نهایت پیشگویی‌های والار به تحقق پیوست، تورگون کوشید کشتی های به غرب بفرستد تا التماس کمک کنند ولی به واسطه‌ی قدرت حکم والار، راه برگشت از دریای بزرگ بسته بود.

درباره اله سار