خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دول آمروت (جایگاه امرای سواحل گوندور)

دول آمروت (جایگاه امرای سواحل گوندور)

دماغه‌ای در گوندور غربی، تحت حکومت امیرنشین که در آخرین هزاره‌ی دوره‌ی سوم، اخلاف گالادور بر آن فرمان می‌راندند.

نکته:

اولین ارباب دول آمروت گالادور بود که بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۱۲۹ دوره‌ی سوم زیست. چنین تصریج شده که پدرش، ایمرازور، در بل‌فالاس زندگی می‌کرد پس ظاهراً گالادور باید مؤسس دول آمروت و نیز اولین ارباب آن بوده و در دوران حیات وی، سکونت در دول آمروت آغاز شده باشد. تالکین هیچ‌کجا تاریخ دقیق تأسیس آن را نمی‌گوید.

۲-دول‌ آمروت، نام خود را از آمروت، شاه پیشین لورین گرفته است. کسی که در دریا، نزدیک دماغه‌، سال ۱۹۸۱ دوره‌ی سوم، تنها یک قرن پیش از تأسیس دول‌ آمروت گم شد. در واقع، مطابق سنت خاندان او، مادر گالادور، میتره‌لاس، الفی از تبار سیلوان بود که در سفر نیمرودل از تورین به جنوب، همراه محبوب آمروت بود.

درباره اله سار