آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - شاه تاریک (قدرت شمالی)

شاه تاریک (قدرت شمالی)

عنوانی که به مورگوت دادند. عنوان مذکور به شکل خاص در میان انسان‌هایی کاربرد داشت که در پی مفری از تاریکی پشت سر به بله‌ریاند وارد شدند و ناگاه خداوندگار تاریکی را در آنگ‌باند، در حصر نولدور دیدند. برخی از آنان تردید کردند که آیا شاه تاریک هرگز وجود می‌داشت ولی بسیاری از انسان‌های تازه رسیده در نبرد علیه مورگوت به الدار پیوستند و ایشان، متحدان الف‌ها بودند و اداین نام گرفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...