خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دایرون (استاد اعظم معرفت دوریات)

دایرون (استاد اعظم معرفت دوریات)

استاد اعظم و خنیاگر تینگول از دوریات که به دلیل تحول ریشه‌ای در کریت (رون) مشهور است.

درباره اله سار