خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

نقطه‌ای در میانۀ رودخانۀ تی‌گلین، در مرزهای غربی بره‌‌تیل، جایی که جادۀ شمال به سوی میناس تی‌ریت از آنجا می‌گذشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید تیم برتون مشهور، برای اولین کار خود در یک پروژه سینمایی بر روی ...